Conditions of sale

Conditions of sale

SP PACKAGING BV – ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders en voor al onze verkoopovereen-
komsten. Door zijn bestelling erkent de koper deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden en te verzaken aan eventuele eigen algemene voorwaarden.

2. Offertes, orders en orderbevestigingen
Onze offertes gelden slechts ten titel van inlichting. De koper is door zijn order gebonden. Een order verbindt ons slechts na onze schriftelijke orderbevestiging.

3. Monsters, beschrijvingen enz.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze monsters slechts als benaderende omschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nooit door de koper ingeroepen worden om de afneming of de betaling te
weigeren, of om schadevergoeding of de ontbinding te vorderen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in ontwerpen, werktekeningen of drukproeven die door of namens de opdrachtgever voor akkoord werden getekend.
Onze ontwerpen, cliché’s, werktekeningen enz. blijven onze eigendom (ook al werden de kosten ervan door de koper vergoed) en mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd of nagemaakt worden.
De koper vrijwaart ons in en buiten rechte voor het uitvoeren van opdrachten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook.

4. Prijzen
Elke nieuwe prijsaanduiding stelt de voorgaande buiten werking.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief B.T.W., verpakkings- en transportkosten. Kosten voor cliché’s, werktekeningen, drukproeven, ontwerpen enz.
zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend.
Indien tussen het ogenblik van de orderbevestiging en dat van de levering de prijzen van onze leveranciers worden verhoogd, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd die geen normale handelsrisico’s uitmaken, zijn wij gerechtigd de prijsverhogingen die
daaruit resulteren in de prijzen van de lopende orders te verrekenen.

5. Leveringstermijnen
Leveringstermijnen zijn indicatief en overschrijding ervan geeft koper nooit recht op schadevergoeding of niet-naleving van zijn verplichtingen uit deze of elke andere overeenkomst. Indien de koper ons na overschrijding van een leveringstermijn per aangetekend schrijven heeft aangemaand te leveren en de levering niet heeft plaatsgevonden binnen de vier weken volgend op die aanmaning, heeft de koper het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder recht op enige schadevergoeding.

6. Levering en risico
De levering en de overdracht van het risico worden steeds geacht te hebben plaatsgevonden af onze magazijnen. De goederen moeten binnen de 14 dagen volgend op hun
terbeschikkingstelling worden afgehaald. Bij gebreke aan afhaling binnen deze termijn zullen de goederen op kosten en risico van de koper worden opgeslagen.
Voor eventuele beschadigingen of verlies tijdens het transport van de goederen zijn wij niet verantwoordelijk. Indien de koper de zending wenst te verzekeren, komen de kosten van deze verzekering ten zijnen laste. Het is ons toegestaan 10% meer of minder te leveren dan de in de orderbevestiging vermelde hoeveelheid zonder dat wij hierdoor enige schadevergoeding verschuldigd zijn. Voor orders tot 100 kg bedraagt deze tolerantie max. 20%. In ieder geval wordt slechts de effectief geleverde hoeveelheid gefactureerd. Gedeeltelijke leveringen kunnen evenwel door ons worden gefactureerd.

7. Klachten en waarborgen
1. Klachten betreffende zichtbare gebreken of het ontbreken van goederen moeten ons op straffe van vervallenverklaring vóór gebruik, verandering, bewerking of doorzending van de goederen en binnen de 8 dagen volgend op de levering ervan per aangetekend schrijven worden meegedeeld met opgave van de gebrekkige of vermiste goederen.
2. Klachten betreffende verborgen gebreken moeten ons op straffe van vervallenverklaring per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen de acht dagen na de vaststelling van het gebrek en uiterlijk vóór het verstrijken van een periode van drie maanden na leveringsdatum.
3. Geringe verschillen in kleur, kwaliteit en verdere uitvoering van de goederen zijn toegestaan, alsmede 3% uitval. Voor kunststoffen en/of verpakkingen is een breedtetolerantie van ± 10 mm (bij breedtes boven 400 mm: ± 20 mm), een lengtetolerantie van ± 25 mm, een hoogtetolerantie van ± 20 mm en een wanddiktetolerantie van 10% toegestaan.
4. Ingeval een tijdig ingediende klacht gegrond wordt bevonden, zullen wij, naar onze keuze, overgaan tot de kostenloze verbetering van de bestaande of levering van vervangende
goederen, in gelijke vorm en uitvoering als door de koper besteld, met uitsluiting van elke andere vergoeding.
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe koper ze bestemd heeft.

8. Betalingen
Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.
Betalingen gebeuren slechts geldig door overschrijving op één van onze rekeningen vermeld op onze facturen. Wisselbrieven en orderbriefjes brengen geen schuldvernieuwing mee.
Alle kosten verbonden aan de uitgifte en verdiscontering van wisselbrieven zijn ten laste van de koper. De koper verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht op schuldvergelijking
met enige vordering zijnerzijds. Het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht geeft de koper niet het recht de betaling van vervallen facturen op te schorten.

9. Wanbetalingen
De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of handelseffect heeft tot gevolg dat:
a. alle overige openstaande vorderingen met inbegrip van nog niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden;
b. alle door ons verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen;
c. alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarintrest afwerpen gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 2% en bovendien verhoogd
worden met 15% op het deel van het bedrag gelijk aan of kleiner dan € 2.500 en 10% op het deel hoger dan € 2.500, met een minimum van € 75, ten titel van onherleidbare forfaitaire
schadevergoeding van onze incasseringskosten;
d. wij het recht krijgen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten geheel of gedeeltelijk als ontbonden ten laste van de koper te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten.

10. Ontbinding van de overeenkomst
Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, overgaat tot liquidatie of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag
genomen wordt, behouden wij ons het recht voor elke koopovereenkomst – al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd – als van rechtswege ontbonden te beschouwen door het louter voorkomen van één van deze gebeurtenissen. De koopovereenkomst zal dan van rechtswege ontbonden zijn op de datum van verzending van een aangetekende brief daartoe door ons
aan de koper gericht.
Wij hebben het recht reeds geleverde, doch onbetaalde goederen terug te vorderen. Ingeval wij van dit recht tot ontbinding van de verkoop gebruik maken, evenals in geval van gerechtelijke ontbinding lastens de koper, zal deze ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25% van het factuurbedrag.
De koper kan de overeenkomst slechts als ontbonden beschouwen in het geval voorzien in artikel 5,2de alinea van deze voorwaarden of indien de vervanging of de verbetering van gebrekkige of ontbrekende goederen binnen de perken van artikel 7 van deze voorwaarden niet binnen een redelijke termijn heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van elke andere vergoeding.

11. Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst blijven de geleverde goederen ons exclusieve eigendom.
De koper is verplicht ons onmiddellijk in kennis te stellen van alle beslagleggingen of andere aanspraken van derden met betrekking tot de goederen die nog ons eigendom zijn, alsook deze derden over ons eigendomsvoorbehoud in te lichten.

12. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds het Nederlands recht van toepassing.
Voor zover geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn door de rechtbank beslist moet worden, is daartoe uitsluitend de rechtbank Almelo bevoegd.


CONTACT US

    Your name*

    Your e-mail*

    Subject

    Message

    Subscribe to e-mailing